Likvidace obchodních společností

Společnost Bizz Assist s.r.o. nabízí našim klientům likvidaci obchodních společností. Likvidace obchodních společností je velmi individuální proces, kde vyjma aktuálně platných poplatků institucím a notářům nelze cenu pevně stanovit. Skládá se následujících procesů: Odměny likvidátora,ostatní náklady likvidátora (cestovné, jiné hotové výdaje.),odměny notáři za zpracování notářského zápisu, kolky za změny v OR náklady na oznámení vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku, náklady na archivaci firemních dokumentů, platby za účetní záležitosti, odměny soudním znalcům na ohodnocení movitého a nemovitého majetku, ostatní individuální náklady dle potřeb procesu likvidace.

Odměna likvidátora závisí také na faktorech, jakými jsou vzájemný poměr aktiv a pasiv společnosti, počet zaměstnanců, obchodních dokumentů, etc. Z výše uvedeného tedy plyne, že pro realizaci likvidace Vaší společnosti bude nezbytná osobní schůzka, kde všechny potřebné záležitosti budou probrány a následně ohodnoceny a realizovány. Nutné výdaje k institucím platné k Notářský zápis: min. 6.000 Kč oznámení v Obchodním věstníku (potřeba provést 2x):elektronické 900 Kč /písemné 1.000 Kč změna zápisu v Obchodním rejstříku: 2.000 Kč Časová osa likvidace Rozhodnutí společníků o zrušení s.r.o. a vstupu společnosti do likvidace,jmenování likvidátora,zapsání informace o vstupu do Obchodního rejstříku,vypracování účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, podání přiznání k z příjmů PO, sestavení zahajovací rozvahy,zajištění soupisu jmění a ocenění majetku, oznámení věřitelům, že je PO v likvidaci,průběžné vyhodnocování solventnosti, oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace v Obchodním věstníku,zpeněžení majetku, uspokojení zaměstnanců, věřitelů,archivace firemních dokumentů,zpracování konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,vypracování účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky,písemné prohlášení o neexistenci soudních nebo jiných sporů,výmaz společnosti z obchodního rejstříku.