Převod živnosti na s.r.o.

Společnost Bizz Assist zajistí kompletní servis při převodu Vašeho podnikání na základě živnosti (OSVČ) – na společnost s ručením omezeným (s.r.o.).Naši advokáti pro klienty společnosti Law Assist zajistí veškerou právní podporu. Výhody podnikání jako právnická osoba: není třeba hradit vysoké sociální a zdravotní pojištění,lepší postavení pro jednání s

obchodními partnery a bankami,zpravidla nižší daňová zátěž, možnost daňové optimalizace,jednatelé – mnohost jednajících osob společnosti,odpovědnost za závazky nikoli celým vašim majetkem,společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, avšak společníci jen do výše nesplaceného vkladu základního kapitálu,lepší možnost získat dotaci z fondů EU,variabilita společníků, výše jejich vkladů a poměrů, snadné přistoupení případného společníka s know-how, kapitálem, atp.,vyšší důvěra u obchodních firem, partnerů,možnost prodeje obchodní společnosti jako celku či jeho části, nenesete riziko ručení jako u podnikání FO,případný prodej firmy – po 5 letech existence s.r.o. není výnos z prodeje společnosti – podílu v ní zatížen daní z příjmů.

Nevýhody podnikání jako FO:zpravidla vyšší daňová zátěž, menší možnost optimalizace,absolutní osobní odpovědnost závazků podnikatele jako FO,neomezené ručení za závazky – FO ručí celým svým majetkem podnikatele společnosti a Vaši klienti vnímají PO jako důvěryhodnějšího a finančně stabilnějšího partnera,podnikání jako PO pokračuje i po zániku FO (např. smrti FO),nelze snadno prodat podnik FO (FO dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeje podniku),nemožnost dispozice s podíly a podnikáním jako celkem – horší možnost prodeje jako celku.Tři způsoby přechodu z FO na PO:založení právnické osoby a celého „podniku fyzické osoby“ do základního kapitálu této PO. Tento způsob je poměrně zdlouhavý a finančně náročnější. Je ale značně výhodný, jelikož výsledkem tohoto procesu je společnost zpravidla s vyšším základním kapitálem. Na novou PO přechází ode dne jejího vzniku všechny práva a povinnosti bývalé FO. Nevýhodou je potřeba určit cenu vkládaného jmění znalcem (cena za posudek cca 60.000 Kč + DPH. založení nové společnosti a následný prodej „podniku fyzické osoby“ takto vzniklé obchodní společnosti,tedy PO. Jedná se o rychlejší formu přechodu. Výsledkem je založená společnost s požadovaným základním kapitálem a poté přímým převodem „podniku FO“ na takto nově vzniklou PO. Zde také přecházejí veškerá práva a povinnosti FO na novou PO. Není třeba souhlasu Vašich věřitelů, tito však mohou požadovat pouze dostatečné finanční zajištění. Výhodou je absence povinnosti stavit cenu Vaší firmy znaleckým posudkem

– to lze určit i svépomocí. Převod celý podnik včetně všech závazků a pohledávek na PO je pak snadné založení společnosti za současného podnikání FO s postupným kontinuálním převodem majetku na PO, při současném, postupném ukončení podnikání jako FO (případně lze ponechat původní IČ pro část podnikání).V praxi je tento způsob nejčastější variantou přechodu z OSVČ, jelikož je nejlevnější.

Platí se prostředky na založení nové společnosti či koupi. Nevýhodou je diskontinuita minulého podnikání, jelikož nedochází k přechodu závazků a pohledávek a rovněž nelze jednorázově převést majetek z FO do PO. Uplatnění je spíše pro podnikatele s menším majetkem – k určitému dni ukončíte svoji činnost, vyprodáte zásoby a začnete podnikat pod novou PO.